Huishoudelijk Reglement

RICHTLIJNEN TOT AANGENAAM LIDMAATSCHAP EN COMFORTABELE SPORTBEOEFENING.

HUISHOUDELIJK REGLEMENT KON. BOOM TENNIS CLUB VZW
Lid worden van Kon. Boom Tennis Club vzw houdt in dat je het Huishoudelijk Reglement aanvaardt en dat je je aan deze regels zult houden.

Door lid te worden verklaren leden zich te gedragen volgens onderstaand huishoudelijk reglement, welk is opgesteld om de goede verstandhouding tussen de medeleden te bewaren en de aangename sfeer op onze club te bevorderen.

Tevens dient ieder lid de GEDRAGSCODE van de club én de GEDRAGSCODE TENNIS VLAANDEREN na te leven. 

In het kader van de nieuwe Europese regelgeving (vanaf 25/05/2018) over de verwerking van persoonsgegevens, hebben we onze GDPR - PRIVACYVERKLARING opgesteld.
 

In het kader van de beslissing van de commissie ‘Grensoverschrijdend Gedrag binnen het Vlaams Parlement’, om het grensoverschrijdend (seksueel) gedrag in de sportsector aan te pakken, hebben we een API = AANSPREEKPERSOON INTEGRITEIT aangesteld.
GRENSOVERSCHRIJDEND GEDRAG

In dit kader verklaren we formeel dat we de Panathlonverklaring volledig onderschrijven. Met deze verklaring gaan we de verbintenis aan om heldere gedragsregels vast te leggen bij het nastreven van de positieve waarden in de jeugdsport.
PANATHLONVERKLARING & PANATHLONATTEST

1. Toelating tot de terreinen:

De terreinen mogen enkel betreden worden, nadat er een geldige reservatie gemaakt werd via het reserveringssysteem (zie verder).
De reservering van een terrein is verplicht en geschiedt via een online-reserveringssysteem.
Ieder lid heeft zijn TVl-aansluitingsnummer en zijn paswoord nodig om te kunnen reserveren.
INFO TERREINRESERVATIE

Ondanks een geldige reservatie mogen de terreinen niet betreden worden als er plassen liggen of als de ondergrond te nat is of door een andere technische onbeschikbaarheid van het terrein. Terreinen bespelen ondanks te vochtig speeloppervlak is nefast voor de duurzaamheid van de terreinen.

Er wordt gespeeld in aangepaste tenniskledij. Tennisschoenen dienen geschikt te zijn voor gravelterreinen.
Bij niet reglementaire tenniskledij of tennisschoenen zal u de toegang tot de terreinen ontzegd worden.
De terreinen zijn uitsluitend toegankelijk voor aangesloten leden die administratief in orde zijn bij TVl voor het lopende tennisseizoen.

Personen die geen lid zijn (uitgezonderd genodigden of via huur gemeente) en de terreinen betreden zijn in overtreding met het reglement. Ze mogen de terreinen absoluut niet betreden. Personen die geen lidgeld betaald hebben, worden niet als lid beschouwd (en zijn dus niet verzekerd).

2. Terreinreservatie is verplicht en speelduur bedraagt 60 minuten.
Voor  T1 t/m T4 kan men reserveren op het uur.
Voor  T5 t/m T8 echter beginnen de speeluren op het half uur.
We onderscheiden volgende types van reservering:

Dagreservatie: reservatie op de dag zelf is op alle vrije terreinen mogelijk.
Via een dagreservatie kan je niet enkel voor de huidige dag reserveren maar eventueel ook voor de volgende dag. De beperking tot 1 dagreservatie voor deze periode (vandaag en morgen) blijft behouden. Je kan terug reserveren van zodra je eerder geboekt speeluur voorbij is.

Reservatie op langere termijn: (enkel van toepassing op T5 & T6 zie punt 3).

T9: midi terrein: reservaties per half uur. Hier heeft de jeugd (tot 16 jaar) te allen tijde voorrang.

Opgelet: Tijdens de periode van het clubkampioenschap en/of zomertennis en/of andere organisatie ingericht door de sportcommissie kunnen reservaties voor deze activiteiten bij uitzondering verlengd worden tot 90 minuten. Een beperkt aantal terreinen zal geselecteerd worden met optie voor deze uitzondering (zie respectievelijke reglementen per organisatie bij inschrijving).

3. Reservatie van terreinen T5 en T6 op latere datum:
Een speler kan slechts één enkele open reservatie plaatsen op latere datum en dit ten vroegste 15 dagen voorafgaand aan de feitelijke reservatie. Een nieuwe reservatie is slechts mogelijk nadat de vorige is gespeeld. Dit geldt voor elke speler afzonderlijk. Bij reservaties dienen alle spelers vermeld te worden. Twee uur "enkel" reserveren om samen "dubbel" te spelen is verboden.
Indien T5 & T6 niet op voorhand gereserveerd zijn, kan men er een gewone dagreservatie op maken.

4. Terreinreservatie praktisch:
Een terreinreservatie maken doe je met het online-reserveringssysteem via het internet (van thuis, op je werk, of ...) ofwel via een computer ter beschikking gesteld in het clublokaal.
Een terrein reserveren gebeurt door u persoonlijk. Bij uitzondering mogen enkel leden zonder internetaansluiting reserveren via de uitbater. Ook spelen met een gast kan gereserveerd worden via de uitbater.

Bij het reserveren van een terrein, selecteer je uw eigen naam en deze van al je medespelers. (Voor dubbelspel 4 personen). Twee uur "enkel" reserveren om samen "dubbel" te spelen is verboden.

Reserveren op naam van leden die de betreffende avond helemaal niet komen tennissen is niet collegiaal en dus ook verboden. Wanneer hier inbreuken tegen worden vastgesteld, zullen de nodige sancties getroffen worden.

5. De terreinkeuze bij het reserveren, bij voorkeur in volgende rangorde:
a) Na een vrij uur en voor een vrij uur
b) Niet na een bestaande reservering. Zo bied je anderen de gelegenheid om door te spelen. En is je eigen terrein mogelijk vrij om het reeds 30 minuten voor uw reservatie te betreden.
c) Niet voor een reservatie na u. Zo kan je mogelijk zelf doorspelen
d) Na een enkelreservatie. Zo dienen er slechts twee spelers plaats te ruimen
e) Na een dubbelreservatie.

6. Verhuur aan niet-leden:
Terrein 8 (T8) wordt ook verhuurd aan niet-leden (volgens afspraak met de gemeente Boom).
Tijdens tornooien, interclub of andere clubactiviteiten wordt T8 enkel verhuurd in overleg met de clubverantwoordelijke van de activiteit.
Reservatie terrein 8 voor niet-leden dient op voorhand te gebeuren via Kon. Boom Tennis Club vzw.
Hoe kan men op voorhand reserveren?
1. Indien het tennisclublokaal open is: telefonisch 03 888 01 88 of in het clublokaal zelf en dan ter plaatse betalen. Er wordt u dan een terrein toegewezen.
2. Indien het tennisclublokaal gesloten is, reserveren per e-mail: tennisterreinen@tennisclubboom.be
Vermeld in de mail uw naam + voornaam + gsm nr. + dag en datum + het gewenste speeluur.
Dan ontvangt u per e-mail uw terreinnummer en de tennisclub reserveert via de computer dit terrein.

Betaling:
Na bevestiging van de tennisclub, onmiddellijk € 8 per uur/per terrein betalen op rekening
BE11 9730 4645 4748 (Argenta), met als begunstigde Kon. Boom Tennis Club vzw, met mededeling: huur gemeenteterrein: naam + voornaam.

Het is absoluut verboden de tennisterreinen te betreden zonder bevestigde reservatie.
Meer inlichtingen nodig?

Contacteer de tennisclub via: Etienne  0475 28 18 79 of Linda 0486 05 43 83

7. De speelduur bedraagt 60 min. (uitzondering terrein 9: 30 min):
Wanneer er na je gereserveerde speeluur niemand zich aanbiedt om op je terrein te komen mag je voort spelen. Het is aan de spelers, welke reserveerden op het volgende uur (30 minuten regel zie punt 8), om naar het terrein te gaan en duidelijk te maken dat zij het in gebruik wensen te nemen.

8. Bij het beëindigen van uw speelperiode moet je zorgen dat het terrein geveegd is en zo nodig gesproeid tegen het volgende uur of voor uw opvolgers (sproeien geldt enkel voor de gravelterreinen: dit om volledige uitdroging te voorkomen).

De terreinen (ook de kunststof gravelterreinen) dienen geveegd te worden door het sleepnet/borstel in cirkelvorm van buiten naar binnen te slepen (te beginnen aan de buitenrand van de uitloopruimte naast de "tramlijn" van het terrein) zoals aangegeven op de tekening aan de ingangsdeuren. Dit om het gravel binnen de lijnen te houden. Daarna wordt het sleepnet of de veegborstel op de voorziene plaats gehangen.
Het is verplicht het terrein in een onberispelijke staat achter te laten. Dit wil zeggen geen drankbusjes, etensresten, papier of persoonlijke bezittingen laten liggen. Er wordt ook niet op het terreinnet gehangen of overgesprongen.

Iedereen draagt mee zorg voor zowel de terreinen, de kleedkamers als het clublokaal.

9. De terreinreservering vervalt 5 min na aanvang:
Dit bij afwezigheid van 1 of 3 spelers. De andere speler(s) verliest (verliezen) zijn (hun) rechten op dit terrein. Wanneer andere leden zich aanbieden mogen deze het terrein benutten.
Leden die zich niet aanbieden en hun reservatie niet tijdig geannuleerd hebben stellen zich bloot aan sancties. De annulering van je reservatie moet minimum één uur op voorhand gebeuren zodat het terrein nog door andere leden ingenomen kan worden.

10. De 30 minuten regel:
Indien een terrein vrij ligt, mag je het maximaal 30 min vóór het gereserveerde uur betreden. Indien men het terrein vroeger betreedt, is men verplicht op het vorige uur te reserveren.

11. Als alle terreinen bezet zijn is men verplicht "dubbelspel" te aanvaarden op vraag van andere leden die nog niet speelden de betreffende dag. Enkel de speler die de oorspronkelijke reservatie geboekt heeft, kan de aanpassing op de PC doen (dus op aanvraag van de dubbelkandidaten).

12. Volgende uren zijn gelijkgesteld aan een speeluur:
Privéles - groepsles - jeugdles - reserveren op T5 & T6 - interclub - interclubtraining -  clubkampioenschap - iedere andere gelegenheidscompetitie die ingericht wordt. Les 'geven' door een 'clubtrainer' is echter niet gelijkgesteld aan een speeluur voor de trainer.

13. Privéles:
Privélessen mogen enkel aan clubleden gegeven worden. Deze kunnen uitsluitend gereserveerd worden op T7, T8 en T9. Indien deze laatste onbespeelbaar zijn, bv. door wateroverlast kunnen de trainers gebruik maken van de T1 t/m T4 mits één van deze niet gereserveerd is op aanvang van het lesuur.

Lessen kunnen gereserveerd worden op eender welke dag met uitzondering van zondagvoormiddag tussen 9u en 13u.

Op T8 moet men rekening houden met de uren die voorzien zijn voor niet leden.

Opgelet: Vergeet niet rekening te houden met interclub-, tornooi- en andere cluborganisaties. Indien deze activiteiten plaats vinden, kan de les enkel gereserveerd worden in afspraak met de verantwoordelijke van de ingerichte activiteit.

 

14. Gebruik van kunstlicht:
Terreinen T1 t/m T4 kunnen willekeurig gereserveerd worden gezien deze voorzien zijn van ledverlichting. Als de lichten aangestoken worden, gaan ze steeds branden op spaarstand 5%. In de lichtkast, die hangt tussen T2 en T3 bij de uitgang, dien je zelf 3 sec. te drukken op knop van het terrein waarop je speelt. Dan deze knop loslaten en het groen lichtje blijft branden. Dan heb je de verlichting op je terrein naar de maximum stand gezet. Op deze terreinen vragen wij ook om na uw speeluur het licht te dimmen naar 5% als er niemand na u komt spelen. Dit doet u door 3 sec. op de knop van uw terrein te drukken in de lichtkast (die lichtkast hangt tussen T2 en T3 bij de uitgang).
Terreinen T5 t/m T8: Voor een efficiënt gebruik van de verlichting, volgende richtlijn(en): Reserveer bij voorkeur gegroepeerd op T5 & T6, aansluitend T7 & T8. Dit om energie te besparen.
Er kan altijd gevraagd worden door de uitbater of een bestuurs- of commissielid om van terrein te veranderen teneinde de verlichting optimaal te gebruiken.

 

15. Clubkampioenschappen & clubavonden & andere cluborganisaties:
Omdat clubkampioenschap een interne competitie is waar iedereen kan aan deelnemen, worden de terreinen beperkt aangeduid door de sportcommissie of de jeugdcommissie. Voor clubavonden, waarop iedereen wordt uitgenodigd deel te nemen, zullen ook de terreinen vooraf gereserveerd worden en dit eveneens voor andere cluborganisaties.

16.Tornooien:
Voor onze tornooien zullen alle terreinen voorbehouden blijven. Men kan enkel "vrij" spelen na aanvraag en in overleg met de verantwoordelijke van de wedstrijdtafel.

17. Spelen met een genodigde:
Elk lid heeft het recht 3x per seizoen één, twee of drie genodigden te inviteren. Zoals alle reservaties dienen ook de reservaties met een genodigde te allen tijde via het reserveringssysteem te zijn ingebracht. Indien het clublokaal open is dient de naam van het uitnodigende lid en zijn uitgenodigde(n) voorafgaandelijk aan het speeluur te worden genoteerd in het clubregister, dat in het clublokaal ter beschikking ligt. De vergoeding dient betaald te worden aan de uitbater. Indien het clublokaal gesloten is op het gereserveerde speeluur dient de inschrijving in het register en de vereffening van de vergoeding ASAP geregeld te worden. De vergoeding bedraagt € 5 per dag per genodigde, te betalen aan de uitbater. Met een genodigde spelen is op elke dag en uur toegelaten. Het uitnodigende clublid is persoonlijk verantwoordelijk voor de betaling en het gedrag van zijn genodigden.

Een genodigde kan tot een maximum van drie maal per seizoen uitgenodigd worden door een of meerdere leden. Opgelet een genodigde is niet via onze club verzekerd, doch heeft, buiten dus de verzekering, die betreffende dag dezelfde rechten en plichten als de aangesloten leden.

18. Huisdieren:
In het clublokaal en op het terras worden huisdieren toegelaten, echter nooit zonder toezicht. De eigenaar blijft verantwoordelijk voor zijn huisdier.

19. Roken:
Sinds januari 2007 is het verboden te roken (inclusief E-sigaretten) zowel op de terreinen als in het clublokaal. De terrassen (en de ruimte rond het clublokaal en de ruimte buiten de terreinen) bieden daarvoor ruim de gelegenheid.

20. Drugs:
Gebruik van drugs wordt niet getolereerd in onze tennisclub. Niet op de terreinen, niet in de omgeving van de terreinen, niet in het clublokaal, niet in de kleedkamers, kortom nergens.

21. Gebruik GSM en fotoapparaten in de kleedkamers:
Het gebruik van GSM en fotoapparaten in de kleedkamers is te allen tijde verboden.

22. Grensoverschrijdend gedrag GRENSOVERSCHRIJDEND GEDRAG
Het is iedereen verboden om enige handeling te stellen van seksueel, fysiek of psychisch grensoverschrijdend gedrag t.o.v. anderen, zoals onder meer pesterijen, diefstal, vandalisme, geweld, drugs, beledigingen, racisme, discriminatie, bedreigingen, intimidatie, mishandeling, chantage en ongewenst seksueel gedrag of misbruik.

Een lid kan door de RvB bestuur worden uitgesloten uit de club met een twee derde meerderheid van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders.

Het aangesloten lid waarvan de beëindiging van het lidmaatschap wordt voorgesteld, wordt per aangetekende brief geïnformeerd van de motieven voor uitsluiting en heeft het recht gehoord te worden op de RvB. Het betreffende lid kan zich laten bijstaan door een raadsman. Een minderjarige wordt opgeroepen samen met zijn wettelijke vertegenwoordiger(s). In afwachting van de beslissing omtrent de uitsluiting kan de RvB het lidmaatschap schorsen van de persoon waarvan een ernstig vermoeden is dat hij/zij zich schuldig heeft gemaakt aan grensoverschrijdend gedrag.

23. Privacy – GDPR:
Vanaf 25 mei 2018 is de nieuwe Europese regelgeving over de verwerking van persoonsgegevens van kracht. Ook onze club werkt volledig conform de nieuwe GDPR-privacywetgeving.

GDPR, General Data Protection Regulation
Of in het Nederlands
AVG, Algemene Verordening Gegevensbescherming

Het betreft een nieuwe regelgeving rond privacy die ervoor wil instaan dat de gegevens van de leden niet misbruikt worden.
In dit verband hebben we onze privacyverklaring uitgewerkt. In deze PRIVACYVERKLARING staan alle bepalingen m.b.t. het verwerken van de persoonsgegevens van de aangesloten leden. 
Al onze aangesloten leden zijn op de hoogte gebracht van deze nieuwe wet en de gevolgen.
Met onze nieuwsbrieven informeren we onze leden over onze clubwerking en onze activiteiten. Leden die deze nieuwsbrieven per e-mail als storend ervaren, dienen met de club contact op te nemen.
Ook indien er vragen zijn over de bescherming van uw persoonsgegevens bij onze club, aarzel dan niet de club te contacteren: info@tennisclubboom.be 

24. Portretrecht:
Lid worden op Kon. Boom Tennis Club vzw geeft de club de toelating, om tijdens activiteiten, foto’s en ander beeldmateriaal te maken en te publiceren, behoudens schriftelijk bezwaar van het lid in kwestie.

25. FairPlay:
Alle leden gedragen zich sportief en loyaal tegenover hun tegenstrever, clubgenoten en andere gasten, zowel op als naast het terrein. Wij houden van FAIRPLAY!

26. Imago:
Elk lid dat het imago van de club schaadt kan door het bestuur gesanctioneerd worden.

27. Wijzigen:
De RvB heeft het recht dit reglement te allen tijde te wijzigen

Elke wijziging zal bekend gemaakt worden via mail, clubblad en andere kanalen en zal ook worden uitgehangen in het clublokaal.

28. Aanvaarden:
Bij aanvraag lidmaatschap verklaart het kandidaat-lid kennis genomen te hebben van het huishoudelijk reglement en het te aanvaarden.

29. Onvoorziene omstandigheden:
De RvB behoudt zich het recht om in alle onvoorziene omstandigheden te oordelen en te beslissen.

Het bestuur van Kon. Boom Tennis Club vzw